Skizzenbuch Archiv Info → R&G

Niesen

Thunersee mit Niesen und Stockhornkette
Niesen und Stockhornkette

26. März 2019
Kategorie: Aquarell · Berner Oberland · Perdonar · Thunersee