Skizzenbuch Archiv Info → R&G

Zu heiss

Kaffeetrinker – Sepia Fineliner auf Papier - Pitt Artist Pen Farber Castell
Der Kaffee ist zu heiss.

21. August 2023
Kategorie: Kaffee · Sepia